PublisherDOIYearVolumeIssuePageTitleAuthor(s)Link
Asian Spine Journal10.31616/asj.2021.00992021156721-727Relationship between Type 2 Diabetes Mellitus and Lumbar Bone Mineral Density in Postmenopausal WomenChang-Yk Lee, Gun-Youl Back, Seung-Hwan Leehttp://www.asianspinejournal.org/upload/pdf/asj-2021-0099.pdf, http://www.asianspinejournal.org/journal/view.php?doi=10.31616/asj.2021.0099, http://www.asianspinejournal.org/upload/pdf/asj-2021-0099.pdf
Diabetes mellitus10.14341/dm2015165-69201518165-69The relationship of total body composition with bone mineral density in postmenopausal women with type 2 diabetesVadim Valer'evich Klimontov, Olga Nikolaevna Fazullinahttps://dia-endojournals.ru/dia/article/viewFile/6753/5052, https://dia-endojournals.ru/dia/article/viewFile/6753/5052
Diabetes mellitus10.14341/dm80082016195375-382The relationships between bone turnover markers and bone mineral density in postmenopausal type 2 diabetic womenVadim V. Klimontov, Olga N. Fazullina, Alexander P. Lykov, Vladimir I. Konenkovhttps://dia-endojournals.ru/dia/article/viewFile/8008/6342, https://dia-endojournals.ru/dia/article/viewFile/8008/6342
BMC Musculoskeletal Disorders10.1186/s12891-022-05814-82022231Relationship between body composition and bone mineral density in postmenopausal women with type 2 diabetes mellitusLei Gao, Ping Zhang, Yan Wang, Wei Zhang, Jian Zhao, Ying Liu, Jing Liu, Shaoqiang Hehttps://link.springer.com/content/pdf/10.1186/s12891-022-05814-8.pdf, https://link.springer.com/article/10.1186/s12891-022-05814-8/fulltext.html, https://link.springer.com/content/pdf/10.1186/s12891-022-05814-8.pdf
Bone Reports10.1016/j.bonr.2021.100988202114100988Bone mineral density in postmenopausal women with type 2 diabetes mellitus with and without diabetic nephropathySimeon Monov, Russka Shumnalieva, Daniela Monovahttps://api.elsevier.com/content/article/PII:S2352187221002436?httpAccept=text/xml, https://api.elsevier.com/content/article/PII:S2352187221002436?httpAccept=text/plain
Nutrition Research10.1016/j.nutres.2006.07.0012006268409-412Relationship between urinary phytoestrogen levels and Z score of lumbar vertebral bone mineral density in Japanese postmenopausal womenToshiyuki Horiuchi, Tsuneko Onouchihttps://api.elsevier.com/content/article/PII:S0271531706001485?httpAccept=text/xml, https://api.elsevier.com/content/article/PII:S0271531706001485?httpAccept=text/plain
Journal of Diabetes Research10.1155/2020/3982831202020201-8Association between Uric Acid and Bone Mineral Density in Postmenopausal Women with Type 2 Diabetes Mellitus in China: A Cross-Sectional Inpatient StudyXin Zhao, Xiaofeng Yu, Xiaomei Zhanghttp://downloads.hindawi.com/journals/jdr/2020/3982831.pdf, http://downloads.hindawi.com/journals/jdr/2020/3982831.xml, http://downloads.hindawi.com/journals/jdr/2020/3982831.pdf
Bone10.1016/j.bone.2016.11.0072017955-10Association of osteoglycin and FAM5C with bone turnover markers, bone mineral density, and vertebral fractures in postmenopausal women with type 2 diabetes mellitusKen-ichiro Tanaka, Ippei Kanazawa, Hiroshi Kaji, Toshitsugu Sugimotohttps://api.elsevier.com/content/article/PII:S8756328216303325?httpAccept=text/xml, https://api.elsevier.com/content/article/PII:S8756328216303325?httpAccept=text/plain
Journal of the Endocrine Society10.1210/js.2019-sat-53520193Supplement_1SAT-535 Association Between Adiponectin and Bone Mineral Density in Mexican Postmenopausal Women with Normal Glucose Tolerance and Type 2 Diabetes MellitusAndrea Tenorio-Rojo, Paloma Almeda-Valdes, Alfredo Reza-Albarran, Francisco Gomez-Perezhttps://academic.oup.com/jes/article/doi/10.1210/js.2019-SAT-535/5482592
Journal of Bone and Mineral Metabolism10.1007/s00774-008-0023-92009272190-197Bone mineral density and its relationship with body mass index in postmenopausal women with type 2 diabetes mellitus in mainland ChinaPeng-Fei Shan, Xian-Ping Wu, Hong Zhang, Xing-Zhi Cao, Wei Gu, Xiao-Ge Deng, Chi Gu, Er-Yuan Liaohttp://link.springer.com/content/pdf/10.1007/s00774-008-0023-9.pdf, http://link.springer.com/article/10.1007/s00774-008-0023-9/fulltext.html, http://link.springer.com/content/pdf/10.1007/s00774-008-0023-9