Negative Pressure Pulmonary Edema Associated with Anterior Cervical Spine Surgery
Hideki Shigematsu, Masana Yoneda, Yasuhito Tanaka
Asian Spine J. 2014;8(6):827-830.   Published online 2014 Dec 17     DOI: https://doi.org/10.4184/asj.2014.8.6.827
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Negative pressure pulmonary edema after general anesthesia
Ruizhu Liu, Jian Wang, Guoqing Zhao, Zhenbo Su
Medicine.2019; 98(17): e15389.     CrossRef
Negative pressure pulmonary edema after percutaneous endoscopic interlaminar lumbar discectomy-a case report
Guo Chen, Xian-di Wang, Hong-fei Nie, Zhi-qiang Yang, Kang Chen, Zhu-hai Li, Yue-ming Song, Fu-xing Pei, Jian-cheng Zeng
BMC Musculoskeletal Disorders.2018;[Epub]     CrossRef
Negative Pressure Pulmonary Edema on Extubation of a 9-Month-Old Baby Boy
Dennis E. Feierman, Katerina Svigos, Evan P. Salant, Agnes Miller
Open Journal of Anesthesiology.2015; 05(05): 93.     CrossRef