Prevalence of Diffuse Idiopathic Skeletal Hyperostosis in Patients with Spinal Disorders
Hiromitsu Toyoda, Hidetomi Terai, Kentaro Yamada, Akinobu Suzuki, Sho Dohzono, Tomiya Matsumoto, Hiroaki Nakamura
Asian Spine J. 2017;11(1):63-70.   Published online 2017 Feb 17     DOI: https://doi.org/10.4184/asj.2017.11.1.63
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Spinal fractures in patients with diffuse idiopathic skeletal hyperostosis: Clinical characteristics by fracture level
Eijiro Okada, Kentaro Shimizu, Masanori Kato, Kentaro Fukuda, Shinjiro Kaneko, Jun Ogawa, Mitsuru Yagi, Nobuyuki Fujita, Osahiko Tsuji, Satoshi Suzuki, Narihito Nagoshi, Takashi Tsuji, Masaya Nakamura, Morio Matsumoto, Kota Watanabe
Journal of Orthopaedic Science.2019; 24(3): 393.     CrossRef
Prevalence of Diffuse Idiopathic Skeletal Hyperostosis Diagnosed by Whole Spine Computed Tomography: A Preliminary Study
Bum-Soo Kim, Myung-Sang Moon, Min Geun Yoon, Seong-Tae Kim, Sang-Jae Kim, Min-Su Kim, Dong Suk Kim
Clinics in Orthopedic Surgery.2018; 10(1): 41.     CrossRef
Entzündliche Erkrankungen der HWS: selten, aber komplikationsträchtig
Christoph-E. Heyde, Anna Völker, Nicolas H. von der Höh
Orthopädie & Rheuma.2018; 21(1): 35.     CrossRef
Selective mortality in middle-aged American women with Diffuse Idiopathic Skeletal Hyperostosis (DISH)
George R. Milner, Jesper L. Boldsen, Stephen D. Ousley, Sara M. Getz, Svenja Weise, Peter Tarp, Dawnie W. Steadman, Robert Daniel Blank
PLOS ONE.2018; 13(8): e0202283.     CrossRef
Prevalence and Distribution of Diffuse Idiopathic Skeletal Hyperostosis on Whole-spine Computed Tomography in Patients With Cervical Ossification of the Posterior Longitudinal Ligament
Soraya Nishimura, Narihito Nagoshi, Akio Iwanami, Ayano Takeuchi, Takashi Hirai, Toshitaka Yoshii, Kazuhiro Takeuchi, Kanji Mori, Tsuyoshi Yamada, Shoji Seki, Takashi Tsuji, Kanehiro Fujiyoshi, Mitsuru Furukawa, Kanichiro Wada, Masao Koda, Takeo Furuya, Y
Clinical Spine Surgery.2018; 31(9): E460.     CrossRef
Regional Differences in Diffuse Idiopathic Skeletal Hyperostosis
Atsuhiko Hirasawa, Yohan Robinson, Claes Olerud, Norimitsu Wakao, Mitsuhiro Kamiya, Kenta Murotani, Masataka Deie
SPINE.2018; 43(24): E1474.     CrossRef