Postoperative Low Back Pain after Posterior Lumbar Interbody Fusion Surgery Using Cortical Bone Trajectory Screws
Nozumu Nakajima, Takahiro Maenaka, Hiroki Kano
Asian Spine J. 2020;14(5):655-662.   Published online 2020 Mar 30     DOI: https://doi.org/10.31616/asj.2019.0085
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Changes in Paraspinal Muscles and Facet Joints after Minimally Invasive Posterior Lumbar Interbody Fusion Using the Cortical Bone Trajectory Technique: A Prospective Study
Yue Li, Yuxiang Chen, Yuzeng Liu, Yong Hai, Xinuo Zhang, Li Guan, Tianqing Zhang, Sidong Yang
Pain Research and Management.2022; 2022: 1.     CrossRef
Comparative Outcomes of Cortical Bone Trajectory Screw Fixation and Traditional Pedicle Screws in Lumbar Fusion: A Meta-Analysis
Ling Qiu, Fei Niu, Zhedong Wu, Wei Zhang, Feifei Chen, Jun Tan, Jun Yan, Ping Xia
World Neurosurgery.2022; 164: e436.     CrossRef
Response to Letter to the Editor: Postoperative Low Back Pain after Posterior Lumbar Interbody Fusion Surgery Using Cortical Bone Trajectory Screws
Nozumu Nakajima, Takahiro Maenaka, Hiroki Kano
Asian Spine Journal.2020; 14(6): 936.     CrossRef
Letter to the Editor: Postoperative Low Back Pain after Posterior Lumbar Interbody Fusion Surgery Using Cortical Bone Trajectory Screws
Sanjay Singh Rawat, Sarvdeep Singh Dhatt, Vijay G. Goni, Vishal Kumar
Asian Spine Journal.2020; 14(6): 934.     CrossRef