Chitosan-Hydroxyapatite Scaffold for Tissue Engineering in Experimental Lumbar Laminectomy and Posterolateral Spinal Fusion in Wistar Rats
Martin Rodríguez-Vázquez, Rodrigo Ramos-Zúñiga
Asian Spine J. 2020;14(2):139-147.   Published online 2019 Nov 5     DOI: https://doi.org/10.31616/asj.2019.0091
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Antibacterial biomaterials in bone tissue engineering
Zheng-Yang Chen, Shan Gao, Ya-Wen Zhang, Ru-Bing Zhou, Fang Zhou
Journal of Materials Chemistry B.2021; 9(11): 2594.     CrossRef
A Systematic Review of Tissue Engineering Scaffold in Tendon Bone Healing in vivo
Zimu Mao, Baoshi Fan, Xinjie Wang, Ximeng Huang, Jian Guan, Zewen Sun, Bingbing Xu, Meng Yang, Zeyi Chen, Dong Jiang, Jiakuo Yu
Frontiers in Bioengineering and Biotechnology.2021;[Epub]     CrossRef
Reconstructing Nanohydroxyapatite Prosthesis Based on CT-Scanning Data and Its Application in Spinal Injury
Jian Wang, Ying Li, Ting Xu, Jie Zhao, Cuihua Yuan, Baojun Wen
Journal of Biomedical Nanotechnology.2021; 17(9): 1745.     CrossRef
Three-dimensional printed polylactic acid scaffold integrated with BMP-2 laden hydrogel for precise bone regeneration
Misun Cha, Yuan-Zhe Jin, Jin Wook Park, Kyung Mee Lee, Shi Huan Han, Byung Sun Choi, Jae Hyup Lee
Biomaterials Research.2021;[Epub]     CrossRef